Garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken. Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Nedenfor finner du en oversikt over garantier som stilles overfor eksportøren, kjøperen og/eller deres banker. Dersom du trenger hjelp til å konkretisere ditt behov, prøv vår tjenestevelger

Søknadsprosessen gir en firetrinns forklaring til våre krav og hvordan søknaden om garanti behandles og følges opp.

Internasjonaliseringsgaranti

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

Långivergaranti

GIEKs garanti sikrer finansiering til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Långivergaranti gis til kjøpers långiver i forbindelse med eksportkontrakter.

Bondgaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med sine kontrakter. Bondgaranti sikrer motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sine forpliktelser i henhold til inngått kontrakt eller avgitt tilbud.

Skipsgaranti innenlands

Gjennom skipsgarantiordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar GIEK risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån

Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs tar GIEK risikoavlastning for banker og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får byggelån.

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan gis der norske eksportører trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter. Banken som ønsker å finansiere produksjonskostnadene med et lån kan søke GIEK om avdekning av sin risiko med opptil 50 prosent.

Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer

Kontraktsgaranti

Kontraktsgaranti sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

Investeringsgaranti

Garantien fremmer norske investeringer i land med høy politisk risiko. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland, hvis anbudet blir tapt.

Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder kraftkontrakter inngått med kjøper i Norge.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss på epost post@giek.no eller telefon 22 87 62 00 .