OECD-tilknyttede avtaler

I regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er det fastsatt detaljerte regler, retningslinjer og anbefalinger for medlemslandenes offentlige eksportfinansieringsvirksomhet og -virksomheter (såkalte ECAer, Export Credit Agencies). OECD består av 35 forholdsvis rike land, og er mest kjent for sine statistikker og sammenlikninger, bl.a. av landenes bistandsinnsats og elevers skoleprestasjoner (PISA-undersøkelsene).

“Arrangement” – regulerer selve garantivilkårene

Arrangement (dvs. Arrangement on Officially Supported Export Credits) angir både overordnede prinsipper for offentlig, langsiktig eksportfinansiering og konkrete tillatte garantivilkår. Noen viktige overordnede prinsipper er at garantier skal prises i henhold til tapsrisiko og at det må være samsvar mellom garantiens løpetid og den finansierte varens levetid. Konkret regulerer avtalen minimumspriser (premier), nedbetalingsprofiler, løpetider, egenkapitalkrav, dekningsgrader, finansiering av lokalt innhold m.v. Avtalen angir også hva som skal til for at man i en sak skal kunne avvike fra standardvilkårene. For eksempel finnes det noen åpninger for å matche finansieringstilbud fra andre ECAer. Videre kan eksport innen visse sektorer, f.eks. fornybar energi, tilgodeses med bedre finansieringsvilkår enn standardvilkårene. For mer informasjon om de konkrete vilkårene, kan du slå opp i selve avtalen. Der ser du at de felles prinsippene og standard regelsettene kommer først, og så følger egne regelsett for hhv. skip, nukleære kraftverk, fly, fornybar energi/klimatiltak, tog, kullkraftverk og prosjektfinansiering.

Se OECD Arrangement.

«Common Approaches» - gjelder sosiale og miljømessige bærekraftsvurderinger

Gjennom Common Approaches (dvs. Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence), sist oppdatert i 2015, har ECAer i OECD utviklet felles retningslinjer for hvordan miljømessige og sosiale risikoer i enkeltsaker skal kartlegges og vurderes. Retningslinjene bygger på internasjonale og anerkjente konvensjoner og anbefalinger fra FN og OECD som gjelder beskyttelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima. For mer informasjon om hvordan GIEK implementerer retningslinjene.

Se OECDs Common Approaches.

«Recommendation» - gjelder korrupsjonsrisiko

I 2006 ble ECAene i OECD enige om felles tiltak for å anslå risiko for og motvirke korrupsjon i sakene vi finansierer. Den kalles «Recommendation», dvs. «OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits”. Siden 2006 har det skjedd omfattende utvikling på antikorrupsjonsfeltet, både hva gjelder lovgivning og internasjonale standarder og praksis. Også GIEK holder en mer forsiktig linje enn det som følger av Recommendation og vi deltar nå i arbeidet for å oppdatere anbefalingen. Les mer om GIEKs egne antikorrupsjonsrutiner.

Les mer hos OECD.

S​L-avtalen – gjelder bærekraftig långiving (Sustainable Lending) til fattige, gjeldstyngede land

Gjennom SL-avtalen, sist revidert i 2016, forplikter ECAene i OECD seg til å ta et medansvar for at lavinntektsland ikke tar opp mer lån enn de evner å bære på lang sikt. Avtalen gjelder kun for lån hvor staten er ansvarlig for tilbakebetaling, dvs. lån til offentlige virksomheter og/eller lån med særskilt statsgaranti. Medansvaret innebærer at ECAene sjekker IMF/Verdensbankens vurderinger av landets gjeldssituasjon (såkalte DSAer), avstår fra å finansiere uproduktive prosjekter, og respekterer eventuelle gjeldstak. ECAene oppfordres i den forbindelse til å be landets myndigheter om å bekrefte at det aktuelle prosjektet er i overensstemmelse med egne låne- og utviklingsplaner. Les mer om ansvarlig långivning i GIEK.

Se SL-avtalen.
Se IMF DSA.

MNE Guidelines – OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter

MNE Guidelines er retningslinjer for ansvarlig/etisk forretningsdrift i multinasjonale virksomheter (MNEs). 46 land (inkl. 12 ikke-OECD-land) står bak dem. Retningslinjene er sektoruavhengige, og dekker alt fra menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, forbrukerinteresser, korrupsjon, teknologi, konkurranse og skatt. I tillegg til selv å følge MNE guidelines, oppfordrer GIEK våre kunder til det samme. Selv om det er frivillig for selskaper å følge retningslinjene, kan brudd meldes inn til et nasjonalt, uavhengig klageorgan, et såkalt National Contact Point (NCP). Mellom 2000 og 2015 ble det til sammen meldt inn om lag 320 klager til NCPene.

Se MNE retningslinjer.
Se NCP.