Krav til antikorrupsjonsarbeid

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

GIEK er imot alle former for korrupsjon. GIEK vil arbeide for å redusere risiko for at korrupsjon og bestikkelser forekommer i GIEK, eller i prosjekter GIEK er involvert i.

GIEK ser antikorrupsjonsarbeidet som en kontinuerlig prosess. I hver enkelt sak vurderer GIEK transaksjonen, de involverte parter og betalinger med siktemål å redusere risiko for korrupsjon.

GIEK søker å hindre korrupsjon ved, blant annet å gi informasjon, innhente opplysninger og erklæringer fra eksportør(er) og eventuelt fra annen søker. GIEK har vilkår mot korrupsjon i garantiteksten, og arbeider for at det inkluderes vilkår mot korrupsjon i låneavtalene. Avdekkes korrupsjon, vil låneavtalen ha bestemmelse om at lånet kan sies opp. Også garantiavtalen har bestemmelser om reduksjon eller bortfall av garantiansvaret hvis korrupsjon avdekkes hos garantimottaker.

Krav til eksportører og eventuelt andre søkere:

 1. GIEK skal så tidlig som mulig i prosessen informere om de sivil- og strafferettslige konsekvensene av korrupsjon, herunder straffeloven §§ 387-389, jf.§15. GIEK vil ved behov opplyse eksportører og eventuelt søkere om betydningen av å utvikle, implementere og dokumentere prosedyrer og systemer som motvirker korrupsjon.
 2. GIEK krever at eksportører og eventuelt andre søkere, erklærer at hverken de selv, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon, i transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren, og eventuelt annen søker, har avgitt slik erklæring.
 3. Eksportør, og eventuelt annen, søker skal opplyse om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen. Det må opplyses hva som er deres rolle og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.
 4. GIEK krever at eksportør, og eventuelt annen søker, bekrefter at hverken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er på Verdensbankens- eller de regionale utviklingsbankers lister over bedrifter som er utestengt på grunn av korrupsjon eller annen kriminalitet.
 5. GIEK krever informasjon om hvorvidt eksportør, og eventuelt annen søker, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen:
  1. er satt under tiltale for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, eller
  2. de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet i en nasjonal domstol, eller
  3. de siste fem årene er blitt ilagt nasjonale administrative tiltak på grunn av korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet