Samfunnsansvar og etikk i GIEK

GIEK ønsker å være en god rådgiver og støttespiller for norske eksportører, kjøpere av norske varer og tjenster, samt banker og andre samarbeidspartnere.

GIEK følger internasjonale standarder for miljø, og sosiale forhold som omhandler arbeid og menneskerettigheter. Alle søknader til GIEK vurderes ut ifra sosial- og miljørisiko, virkninger og konsekvenser.

Informasjon fra kunder og andre kilder innhentet uavhengig av GIEK vil benyttes til å klassifisere prosjekter som A, B eller C, der A har den høyeste grad av risiko og konsekvenser. I alle A prosjekter krever vi en ESIA (Miljø- og sosial risikovurdering) som blir publisert på websiden (se "Miljøvurdering" under). Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. 

I tillegg til GIEKs interne retningslinjer og rutiner, følger vi følgende internasjonale standarder:

 • OECDs Common Approaches for offisielt støttet eksportkreditt, miljø og samfunns due diligence (2016).
 • FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.
 • IFC Performance Standards (IPS) (2012, Performance Standards) og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (HMS retningslinjer).

Det er forventet at våre kunder, som en del av sin egen due diligence, har gjort en vurdering av  sosial (inkludert arbeid og menneskerettigheter) og miljømessige risikoer og konsekvenser knyttet til deres prosjekt eller levering. Våre kunder bør også ha rutiner og kvalitetssystemer på plass for å unngå eller redusere risiko.

Vi anbefaler at alle søkere gjør seg kjent med OECD Guidelines for Multinational Enterprises og hvordan de angår deres virksomhet. I GIEKs gjennomgang (due diligence) tas det hensyn til klager mot norske selskaper registret hos Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (NCP) for OECD, og bedriftenes villighet til å involvere seg med kontaktpunktet.

Nyttige linker:

OECD Common Approaches

UNGP business and human rights

World Bank EHS guidelines

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

National Contact Point Norway (Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv)

 

GIEKs retningslinjer for etikk, antikorrupsjon og personvern

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Ved å være en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med antikorrupsjon som en del av vårt overordnede samfunnsansvar.

GIEK er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide for å redusere risiko for at korrupsjon og bestikkelser forekommer i GIEK, eller i prosjekter GIEK er involvert i.

Kundenes og samarbeidspartnernes tillit til GIEK er grunnleggende for at de skal respektere våre avgjørelser.

Det er ikke nok å treffe riktige valg, våre omgivelser må også kunne se at vi treffer de riktige valgene.

Saklighet og likebehandling gjelder som generell norm innenfor statlig forvaltning

GIEKs medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

GIEKs medarbeidere må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke våre tjenestehandlinger.

Alle GIEKs medarbeidere skal lese, forstå og følge GIEKs policy for antikorrupsjonsabeid, og rapportere avvik i henhold til rutiner for håndtering av uønskede hendelser og/eller varsling.

 

GIEK utsteder garantier som forplikter den norske stat, og GIEK er dermed gitt både myndighet og tillit. Det er viktig å verne om GIEKs omdømme og bidra til at alle ansatte og styrets medlemmer har høy etisk bevissthet og integritet.

GIEKs etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger. De skal også tjene som grunnlag og ramme for mer detaljerte rutiner som fastsettes av GIEKs ledelse. Det er GIEKs styre som godkjenner GIEKs etiske prinsipper.

GIEKs medarbeidere skal bidra til at tilliten og anseelsen til GIEK blir ivaretatt ved å holde en høy etisk standard, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Vi plikter å opptre lojalt overfor GIEK både i og utenfor tjenesten.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at GIEKs omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke GIEKs anseelse.

GIEKs ledelse skal sørge for at alle GIEKs ansatte og styrets medlemmer har tilgang til, og kunnskap om de etiske retningslinjer. Den enkelte har selv ansvar for å sette seg inn i, og for å følge retningslinjene.

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan personopplysninger blir behandlet og sikret i GIEK. Det finnes egne retningslinjer for GIEKs behandling av ansattes personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger. Behandlingsansvarlig har delegert det daglige ansvaret til leder for HR. GIEK behandler personopplysninger i henhold til gjeldende norsk lovgivning og GIEKs interne retningslinjer for behandling av personopplysninger. Det vises for øvrig til informasjon om EUs personvernforordning og personopplysningslov på Regjeringens sider.

 

Personvernombud

Personvernombudet representerer virksomheten, men skal på en uavhengig måte vurdere virksomhetens regeletterlevelse på personvernfeltet. Personvernombudet skal bistå behandlingsansvarlig i arbeidet med å ivareta personvernet, etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

 

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, som definert i den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det kan være for eksempel navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, IP-adresse, bilder. Den enkelte har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

 

Formål med behandling

GIEK registrerer, behandler og oppbevarer personopplysninger om kunder og andre personer i det omfang det er nødvendig for å kunne drive vår forretningsvirksomhet, jfr. Offentleglova og Forvaltningsloven. GIEK behandler personopplysninger blant annet i forbindelse med søknadsbehandling, ved opprettelse og administrering av kundeforhold, og for at vi skal kunne håndtere en søknad eller forespørsel.

 

GIEKs saksbehandling krever at det gjøres en vurdering av de involverte parter med siktemål å redusere risiko for korrupsjon. GIEK krever at eksportører, og eventuelt andre søkere, erklærer at verken de selv eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon, i transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren og eventuelt annen søker har avgitt slik erklæring.

 

GIEK samler inn data om bruk av vår hjemmeside og andre digitale tjenestetilbud. Dataene bruker vi til å forbedre opplevelsen av GIEKs digitale tilbud for å kunne gi kunden et mer relevant innhold og markedsføring. Kunden samtykker til bruk av informasjonskapsler. Les mer informasjon vedrørende innsamling og behandling av data ved bruk av GIEKs hjemmeside og digitale kanaler.

 

Ved søknad på en jobb i GIEK samler vi inn opplysningene som gis under søknadsprosessen.

 

Hvilke personopplysninger behandles

Eksempler på personopplysninger som behandles og arkiveres vil være navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, IP-adresse og bilder på blant annet virksomheters eiere og ansatte, ledelse og styre. Det kan også være sensitive personopplysninger som behandles og arkiveres.

 

Hvor hentes opplysningene fra

GIEK behandler personopplysninger som er kommet inn digitalt via vår hjemmeside www.giek.no eller på e-post

 

 • ved søknad om garanti
 • ved å abonnere på GIEKs nyhetsbrev
 • ved påmelding til en konferanse og annet i regi av GIEK
 • ved søknad om jobb
 • ved generelle henvendelser
 • eller andre forespørsler relatert til GIEKs virksomhet.

 

Behandlingsgrunnlag

GIEK kan med hjemmel i personopplysningsloven samle inn de opplysningene som er nødvendige for å utføre våre arbeidsoppgaver. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger som er samlet inn på denne måten er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet, jfr. Offentleglova og Forvaltningsloven.

 

Beskyttelse av personopplysninger

Personopplysninger arkiveres og behandles konfidensielt, i overensstemmelse med og i henhold til gjeldende norsk lovgivning og GIEKs interne retningslinjer for behandling av personopplysninger, og med de samtykker kunden gir oss når kunden avgir korrupsjonserklæring, aksepterer cookies eller melder seg på våre nyhetsbrev eller andre tjenester. Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å kunne behandle en sak, og så lenge det er nødvendig for et berettiget formål og i henhold til Arkivloven.

 

Samtykke

Behandling av personopplysninger er basert på samtykke som dokumenteres, dersom det ikke foreligger behandlingsgrunnlag. I henhold til dokumentasjonskrav i forbindelse med saksbehandling må garantisøker bekrefte at man opptrer i samsvar med våre krav til etikk og offentlighet. Nederst i hvert søknadsskjema vil det være en lenke til relevant erklæring. Kunden må gi samtykke til å stå på liste for å motta nyhetsbrev, informasjon og invitasjoner om konferanser eller annet i regi av GIEK.

 

Innsynsrett

I henhold til personvernregelverket har alle kunder og samarbeidspartnere på forespørsel rett til å se hvilke personopplysninger GIEK har registrert om vedkommende.

 

Endringsrett

Dersom personopplysningene for eksempel er unøyaktige, ufullstendige eller unødvendige, har kunden rett til å be om at opplysningene blir korrigert.

 

 

Sletting

Personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig for GIEK å oppbevare disse opplysningene, eller når kunden ber om at personopplysningene slettes. GIEK vil allikevel oppbevare og lagre slike opplysninger i samsvar med Arkivloven.

 

Retten til å bli glemt

Kunden kan trekke tilbake samtykke til å motta informasjon fra GIEK og be om at personopplysninger om dem blir slettet dersom GIEK ikke allikevel er forpliktet til å lagre slike opplysninger.

 

Avvikrapportering

Enhver bruk av personopplysninger som er i strid med GIEKs etablerte rutiner og retningslinjer, samt gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger, skal behandles som avvik. Behandlingsansvarlig har ansvar for å melde avvik til Datatilsynet i henhold til gjeldende lovgivning. Frist for å melde fra om avvik er innen 72 timer etter at den behandlingsansvarlig har fått kjennskap til avviket. Et varsel skal minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til personvernombudet, en beskrivelse av mulige konsekvenser av avviket og en beskrivelse av tiltak som er (planlagt) iverksatt for å lukke avviket og begrense konsekvensene. Varsel til de som er berørt skal gis så fort som mulig.

 

Spørsmål og henvendelser

Spørsmål og henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger i GIEK kan rettes på e-post til Kommunikasjonssjef Allon Groth på agr@giek.no, Personvernombud Åse Pleym Bakken på apb@giek.no eller til post@giek.no.

Krav til våre kunder

GIEKs mål er å integrere miljø- og menneskerettigheter i våre risikovurderinger. Vårt mål er å være en rådgivende partner som forenkler styring av risiko og potensielle negative virkninger for å redusere operasjonelle og økonomiske faktorer samt omdømmerisiko knyttet til konkrete prosjekter.

GIEKs policy for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKs due diligence politikk innenfor miljø- og menneskerettigheter bygger på gjennomføringen av OECDs «Common Approaches (2016)» og operasjonalisering av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

GIEK vil vurdere dokumentasjonen fra kunden, samt gjøre en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjektene er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter, og relevante internasjonale standarder. De viktigste er den internasjonale finans Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standarder.

Kundene bør være oppmerksom på den risikoen mulige brudd på miljø, sosiale og menneskerettigheter kan få i egen virksomhet. Det er ventet at de har gjennomført sin egen due diligence for å identifisere potensielle risikoer og konsekvenser, og har dokumentert hvordan de jobber for å forebygge og unngå dette.

For industri, landbaserte prosjekter og faste offshoreprosjekter er en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Handlingsplan (ESAP) ofte nødvendig.

 

For maritime prosjekter, kreves evalueringer både for konstruksjon og skrogverft for skip. Det kreves også evalueringer som omhandler arbeidskraft, arbeidsforhold, helse og sikkerhet.

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

GIEK har en omfattende due diligence-prosedyre. Alle transaksjoner blir klassifisert basert på informasjon innhentet i risikovurderingen. Risikoen deles inn i tre nivåer: A, B og C, der A er høyeste grad av risiko eller negative effekt. Miljømessige og sosiale konsekvensutredninger må offentliggjøres i prosjekter som klassifiseres A (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFCs standarder.  GIEK vil også foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.

For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. For C-klassifiserte prosjekter kreves det kun identifikasjon av risikoen. Alle prosjekter skal uavhengig av klassifisering følge nasjonale lover og relevante internasjonale konvensjoner som landene er forpliktet til.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

A og B prosjekter

A and B prosjekter under vurdering

Ingen under vurdering

 

A og B prosjekter som er ferdig behandlet / utstedt garantier

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras:

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar:

3. ViQA - Elvekraftverk, Kosovo:

4. Belwind II, offshore vindpark Belgia:

5. Thorsild Metallurgical Grade Silicon Plant, Helguvik, Island (kategori A):

6. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (kategori B):

7. Lingo Tech Florida (category B):

 

GIEK encourages stakeholder to provide feedback or concerns related to projects currently under review, or projects for which guarantees have been issued. This can include, for example, concerns pertaining to issues such as;  

 • Human rights
 • Labour or health and safety
 • Environment
 • Corruption or bribery
 • Breaches of local laws
 • Other matters that may have negative reputational risks

How to provide feeback?

Send your feedback and comments to: stakeholder.feedback@giek.no

GIEK klassifiserer alle transaksjoner uavhengig av type prosjekt og hvor de skal gjennomføres iht. retningslinjene. Dette inkluder også skip og mobile offshore enheter. I de mest risikable transaksjonene skal det i utgangspunktet kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Av naturlige årsaker kan dette være vanskelig gjennomførbart for skip og mobile offshore enheter så fremt de ikke skal på en lang kontrakt til en fast lokalisering. Enhetens tekniske kvaliteter og eier/operatørs ledelses og sikkerhetssystemer vil derfor tillegges stor vekt.

Vi vurderer risiko knyttet til både konstruksjons og driftsfasen. Når det gjelder forhold ved bygging på utenlandske verft, vurderer vi systemer og praksis på verftet knyttet til internasjonale standarder. Dette inkluderer blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, bruk av utenlandsk arbeidskraft (fremmedarbeidere), oversikt over forhold for innleide underleverandører, retten til å organisere seg og løfte kritikkverdige forhold, implementering av nasjonale arbeidsmiljølover og generelle HMS-forhold.

Hvis det blir oppdaget alvorlige brudd på internasjonale eller nasjonale lover/regler, eller tvangsarbeid, barnearbeid, alvorlig brudd på HMS e.l. så må forbedringstiltak gjennomføres umiddelbart. Hvis tiltak ikke blir implementert kan finansering bli forsinket eller søknaden avslått. Andre forbedringsområder må håndteres over lengere tid. GIEK ønsker å bidra til forbedringer over tid. Det forventes at utenlandske verft har en god dialog med kunden samt GIEK og at det foreligger en tilfredsstillende tiltaksplan som følges opp av kunden og ettersees av GIEK.

GIEK mottar et bredt spekter av søknader for fastlandsnæringsprosjekter. Risikobildet kan variere mye mellom prosjektene, også for samme type produkt i forskjellige land og for lignende prosjekter i samme land.

Søkeren har primær ansvar for å ha tilgjengelig informasjon om miljømessige og sosiale risikoer og virkninger knyttet til prosjektet og dets anlegg, samt risikoer i verdikjeder. GIEK vil gi veiledning om hvilken type informasjon som er relevant og kan, med godkjennelse fra søkeren, ta direkte kommunikasjon med tekniske eksperter fra motparten for å lette prosessen. Mengden informasjon som kreves vil variere avhengig av type eksport, prosjekt og land som er involvert.

Søkeren må ha følgende informasjon tilgjengelig:

 • En menneskerettighetsrisikovurdering av potensielle risikoer knyttet til transaksjonen/prosjektet

 • Informasjon om kvalitetsstyringssystemer og sertifisering, samt nasjonale tillatelser og godkjenninger av prosjektet/anlegget der det er relevant

 • Arbeids- og innkjøpsretningslinjer (inkludert rettlingslinjer relatert til underleverandører der det er relevant)

 • Helse- og sikkerhetsretningslinjer og –systemer (inkludert OHSAS 18001-sertifisering)

 • Rettlingslinjer og prosedyrer for interessentdialog og klageadgang. Informasjon om verdikjeden og underleverandører

 • Informasjon vedrørende eventuelle tilknyttede anlegg (f.eks. veier, rørledninger, overføringslinjer osv. som må bygges som følge av prosjektet).

Er eksporten til et eksisterende anlegg? Vi må da vite følgende:

 • Vil eksporten medføre store endringer i ressursbruk, produksjon, økt utslipp til luft/vann/jord, eller medføre reduksjon i antall ansatte?

 • Er anleggets beliggenhet lokalisert i eller i nærheten av sårbare landområder? (Dvs. nasjonalparker, RAMSAR, kystområder)

 • Påvirker arbeidet miljøet? (Dvs. gruvedrift, skogbruk osv.)

 • Helse og sikkerhets historikk og om det har vært protester og/eller tvister.

Er eksporten en liten levering til et større prosjekt?

 • GIEK trenger all tilgjengelig informasjon vedrørende miljømessige og sosiale faktorer knyttet til prosjektet. Vi forventer også at søker forsøker å anskaffe kontaktinformasjon til motparter som GIEK kan kommunisere direkte med.

 • Dersom eksportøren ikke har klart å anskaffe påkrevd informasjon, vil GIEK evaluere transaksjonen basert på den informasjonen som er tilgjengelig og egen due dilligens. Dersom risikoen således vurderes for stor og dialog med motparter for å redusere risikoen ikke er mulig, vil søknaden få avslag.

Er dette et Greenfield-prosjekt?

 • Det kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Environmental and Social Action Plan (ESAP) (Action Plan) for kategori A prosjekter og tilsvarende informasjon for kategori B prosjekter. Rapportene kan kreve tilleggsinformasjon eller studier med mindre de oppfyller internasjonale standarder (IFC Performance Standards). Kontakt GIEK så tidlig som mulig for rådgivning vedrørende omfanget av ESIA og ekspertisen som eventuelle konsulenter bør ha.

 • Søkeren må demonstrere at prosjektet har styringssystemer i samsvar med IFC Performance Standards, og at har alle relevante nasjonale tillatelser og godkjenninger.

 • En ESMP (Environmental and Social Management Plan) er nødvendig i alle A-prosjekter og enkelte B-prosjekter, avhengig av innvirkningens art og omfang. Rapportering til GIEK basert på ESMP kan påkreves.

 • Det er ikke alltid mulig for prosjektfordeltakerne å oppfylle alle kravene før en garanti er gitt. I de tilfeller hvor det gjenstår punkter som ikke kan løses før utstedelse, vil garantien bli gitt under visse vilkår i lånedokumentasjonen. Brudd på vilkårene kan føre til forsinkelse i utbetalingen eller i tilfeller der man ikke finner en løsning, en misligholdssituasjon.

 • GIEK forbeholder seg retten til å vurdere prosjekter der rapportering til GIEK er påkrevd gjennom:

  • evaluering utført av en uavhengig tredjepart

  • evaluering av en godkjent tredjepartskonsulent

  • GIEKs egne vurderinger i form av inspeksjon på stedet og/eller via innleid eksperter.

 • ESIA og informasjon om A- og B-prosjekter må publiseres på GIEKs nettside. ESIA for kategori A-prosjekter bør publiseres minst 30 dager før en godkjennelse av utstedelse av en garanti.

GIEK bidrar til å realisere gode prosjekt i fattige land ved å vurdere prosjektets utviklingsfremmende effekt, og påse at det ikke er i konflikt med norsk bistandspolitikk.

GIEK's normale kredittvurderingsprosess sikrer at saker som får tilbud om garanti har blitt vurdert til å være godt fundert når det gjelder leveransedyktighet, inntjening og evne til å bære gjeld. Når det gjelder salg til fattige land, der staten kan tenkes å ha mindre administrativ kapasitet, vil GIEK være spesielt vaktsom og påse at transaksjonen er utviklingsmessig forsvarlig.

OECD har utarbeidet retningslinjer til bruk ved vurdering av nye kreditter til land med begrenset kapasitet til å ta opp nye lån. Dette går kort sagt ut på at GIEK kun vil gi garanti dersom prosjektet er innenfor mottakerlandets økonomiske og sosiale strategi. GIEK vil også forsikre seg om at prosjektet ikke er i konflikt med landets forpliktelser til IMF og Verdensbanken. Slike begrensninger gjelder omlag 60 land og omfatter bare transaksjoner med offentlige kjøpere, statseide selskap og transaksjoner der statlig motgaranti foreligger.

GIEK følger OECD-prinsippene om ansvarlig långiving ("sustainable lending"). Regelverket inneholder blant annet krav om at eksportlån til enkelte land skal inneholde et gaveelement (minimum grant element for external financing). Noen land som har krav til gaveelement kan likevel ta opp kommersielle lån, men kun innenfor bestemte grenser. Siden Norge ikke tilbyr eksportlån med gaveelement, såkalt bundet bistand, kan GIEK kun tilby garantier dersom IMF-avtalene åpner for begrensede kommersielle lån.

Listen over land som omfattes av "sustainable lending"-reglene finner du her.